Hakkımızda

Tüzük

BÖLÜM I DERNEK

 
Madde 1 Derneğin adı, merkezi ve şubeleri
1.1 Derneğin adı; DOĞA AKTİVİTELERİ GRUBU DERNEĞİ SPOR KULÜBÜ`dür. Kısa adı DAG`dır.
1.2 Derneğin merkezi İstanbul`dadır. Şubesi yoktur.
 
Madde 2 Derneğin niteliği ve amacı
2.1 Derneğin amacı; her türlü doğa sporları kapsamında Ülkemizin doğa güzelliklerini gezip görerek ve araştırarak korumak ve yaygınlaştırmak için çalışmalar yapmak ve bu amaçla faaliyetler ve eğitimler düzenlemektir.
2.2 Dernek doğaya zarar verici faaliyetler içinde bulunmaz.
2.3 Dernek siyasetle uğraşmaz.
 
Madde 3 Derneğin çalışma alanları
Derneğin başlıca çalışma alanları şu şekildedir:
i) Doğa Aktiviteleri:
-          Trekking
-          Kampçılık
-          Dağcılık
-          Kaya Tırmanışı
-          Yapay Duvar Tırmanışı/Bouldering
-          Yamaç Paraşütü
-          Rafting
-          Dağ bisikleti
-          Kanyoning
-          Kayak disiplinleri
-          Yüzme
-          Mağaracılık
-          Sualtı Sporları
 
ii)  Üyelerin genel bilgi, yetenek ve eğitimleri seviyesi oranında, doğa sporlarının içerdiği kaza durumlarında,
-          Arama-Kurtarma
-          İlk yardım
 
 
Madde 4 Derneğin çalışma biçimi
Dernek çalışma alanları doğrultusunda;
-          Üyelere yurt içinden ve yurt dışından sağlanan yetkili kişiler aracılığı ile eğitimler vermek, seminerler düzenlemek,
-          Aylık ve yıllık programlar yapmak,
-          Yurtiçinde aktiviteler yapmak,
-          İlgi alanı içinde kalan konularda araştırma yapmak, araştırma yaptırmak,
-          Konferans, panel, seminer, sempozyum düzenlemek, sergi açmak,
-          Kitap, broşür, dergi, bülten ve benzeri yayınları çıkarmak,
-          Bağış, yardım ve kredi temin etmek,
-          Merkezi idare ve taşra teşkilatında yer alan tüm kamu kurum ve kuruluşları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
-          Üniversite, Fakülte, Akademi, Yüksek Okullar, Spor Kulüpleri, Spor Dernekleri, Turizm Firmaları ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
-          Özel kuruluşlar, vakıflar ve dernekler ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak
-          Tüm bu sayılan kurumlar dışında da ileride amaçlarına uyan tüm kurum ve kuruluşlar ile görüşmeler yapmak, ilişkiler kurmak,
-          Eğitim faaliyetlerinde kullanılacak zorunlu malzemeleri temin etmek ve bunları günlük kira karşılığı kulüp üyelerine kiralamak yetkisine haizdir.
 
Dernek bu konularda kâr ve spekülasyon amacı olmaksızın taşınmaz mal alımı ve satımı yapabilir taşınır ve taşınmaz mal kiraya verebilir, gerekli ve zorunlu işlemleri yaparak ve izin alarak işletme açabilir. Dernek, gerek çalışma biçimi ve gerekse çalışma alanları bakımından, yasa tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranamaz.
 
 
BÖLÜM II ÜYELİK
 
Madde 5 Üyelik koşulları ve türleri
Üyelik türleri; asil üyelik, onur üyeliği ve çaylak üyeliktir.
5.1 Asil üye, medeni hakları kullanma hakkına sahip, Mevzuattaki kısıtlamaya tabi olmayan, 18 yaşını bitirmiş ve dernek tüzüğünü benimsemiş kişilerdir.
5.2 Onur üyesi, asil üyelik vasıflarını taşıyan ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile üyeliğe hak kazanan derneğe manevi destek verecek kişilerden seçilir.
5.3 Çaylak üyelik, asil üyelik vasıflarını taşıyan ancak Derneğin teknik bilgi ve birikim gerektiren faaliyetlerine kendi isteği ile katılmayan kişilerdir.
 
Madde 6 Üyelik başvurusu ve üyeliğe kabul
6.1 Derneğin amaçları doğrultusunda etkinliklere aktif olarak katılmayı amaçlayan, bunun için gerekli niteliklere sahip ve Dernek üyeliğine engel hali bulunmayan herkes Derneğe üye olabilir. Hiç kimse Derneğe üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.
6.2 Üye olma vasıflarını taşıyan üye adayı, üyelik başvuru formunu doldurarak Yönetim Kuruluna teslim eder. Üye adayının başvurusu, en geç 30 (otuz) gün içerisinde Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür. Bu görüşmenin sonucu üyeliğe kabul ya da ret olarak karara bağlanır ve ilgili karar üye adayına posta ya da e-posta ile bildirilir.
6.3 Üyeler, üyeliğe kabul kararlarını takip eden ilk 6 (altı) aylık süre içinde toplanacak olağan veya olağanüstü genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.
 
Madde 7 Üyeliğin hak ve yükümlülükleri
7.1 Dernek üyeleri, aidatlarını ve varsa diğer borçlarını süresinde ödemek, Tüzük’e aykırı davranmamak ve dernek demirbaşı niteliğindeki faaliyet malzemelerini özenli kullanmak ve faaliyet sonrasında zamanında Yönetim Kuruluna iade etmekle yükümlüdürler.
7.2 Dernek asil üyeler, hiçbir ayrım gözetilmeksizin eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır ve oylar asaleten kullanılır.
7.3 Üyelerin genel kurullara katılabilmesi için tüm aidat borçlarını ödemiş olmaları zorunludur.
7.4 Asil üyelere, dernekte üstlendiği göreve göre üyelik kartı verilebilir.
7.5 Onur üyelerinin ve çaylak üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur ve aidat ödeme yükümlülükleri bulunmamaktadır ancak diledikleri takdirde aidat verebilirler.
 
Madde 8 Üyeliğin sona ermesi ve ilgili işlemler                                         
Üyelik ayrılma (istifa) ve çıkarılma ile sona erer.
8.1 Üyelikten ayrılma (istifa); ilgili üyenin Yönetim Kuruluna sunacağı yazılı istifası ile gerçekleşir. Ancak kanunda düzenlenmiş üyelik haklarının kaybedilmesi halleri ile tüzüğün üyelikten çıkarılmaya ilişkin düzenlemeler saklıdır.
Üyenin istifa etmiş olması üyelik süresine ait yükümlülüklerini yerine getirme zorunluluğunu etkilemez.
8.2 Aşağıda yazılı hallerin gerçekleşmesi Yönetim Kuruluna ilgili üyeyi üyelikten çıkarma yetkisi doğurur:
-          Tüzüğe aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,
-          Doğa sporlarının genel ahlaki ve insani prensip ve genel kabul görmüş kurallarına aykırı hareket ettiği saptananlar,
-          Doğaya ne şekilde olursa olsun zarar verici faaliyet veya organizasyon içinde bulunanlar.
-          Ayrıca gerek kulüp içinde, gerekse kulüp dışında sporcuya yaraşmayan; dostluk, kardeşlik dürüstlük, yardımlaşma gibi öğeleri hiçe sayarak kulüp içindeki ahengi bozanlar.
-          1 (bir) yıl veya daha uzun süre aidat borcunu ödemeyenler.
8.3 Bir kurum veya kuruluştaki görevi nedeniyle onur üyeliğine seçilenler bu görevlerinin sona ermesi ile birlikte üyelikleri de kendiliğinden son bulur.
 
Madde 9 Üyeliğin çıkarılma işlemlerine itiraz
Üyelikten çıkarılan kişi ilgili kararın kendisine tebliğini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığıyla Genel Kurula itiraz edebilir. İlgili itiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülüp karara bağlanır. Bu süreçte kişinin üyeliği ve üyelikten kaynaklanan tüm hak ve yükümlülükleri devam eder.
 
 
BÖLÜM III DERNEĞİN ORGANLARI
 
Madde 10 Derneğin organları
Derneğin Organları;
 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu
Yukarıda belirtilen organların görev ve sorumlulukları Derneğinin kanun önündeki tüm sorumluluklarının muhatabıdır ve bu sorumluluklar diğer birimlere devredilemez.
 
Madde 11 Genel Kurul, oluşumu, çağrı usulü
11.1 Genel Kurul, bütün üyeleri temsil eden en yetkili organdır.  Genel Kurul, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.
11.2 Genel Kurul iki yılda bir Ekim ayı içerisinde Dernek merkezinde toplanır.
11.3 Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli sulh hukuk hâkimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti, genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
11.4 Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin isim listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler en az 15 (on beş) gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi gazete ilanı, elektronik posta veya yazılı bildirim yöntemlerinden biriyle bildirilir. Ayrıca Dernek üyelerinin haberleşme e-posta grubu olan dag-iletisim@yahoogroups.com adresine ve Derneği resmi web sitesi olan www.dag.org.tr ana sayfasında ilân edilmek suretiyle toplantıya çağrılır.
 
Madde 12 Genel Kurulun toplanma zamanı, toplantı yeter sayısı ve gündemi
12.1 Genel Kurul toplantısı ilânda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır.
12.2 Toplantı yeter sayısı Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin üye sayısının yarısından bir fazladır ancak tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Eğer yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz fakat yeter sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi (7) günden az altmış (60) günden fazla olamaz.
Toplantı çoğunluğun sağlanamaması dışında bir nedenle ertelenirse, bu durum erteleme nedenleri ile beraber ilk toplantının duyurulduğu şekilde üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içerisinde yapılması zorunludur.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
12.3 Toplantıda sadece gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 
Madde 13 Genel Kurulun Toplantı Yönetimi ve Oylama Sistemi
13.1 Genel kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen üye listesinde adları karşısını imzalayarak Genel Kurula katılırlar. 12. maddede belirtilen tamsayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır.
13.2 Genel Kurul toplantısının yöntemi, yasa ve tüzük hükümleri uyarınca seçilip, görev yapan Genel Kurul Başkanlık Divanına aittir. Başkanlık Divanı bir Başkan ve yeteri kadar başkan yardımcısı ile yazmandan oluşur. Başkanlık divanı, Genel Kurulun düzeninin sağlanması ve korunmasında, görevlerini sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesinde, önerilerin sunulmasında, görüşme ve tartışma ve oylamalardaki demokratik esaslara bağlı kalınmasında yasa ve tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla takdir yetkisine sahiptir.
Başkanlık Divanı üyeliklerinin Genel Kurul sırasında herhangi bir biçimde boşalması halinde yalnızca boşalan üyelikler için derhal seçime gidilir. Seçimi divan başkanı, yoksa başkan vekili, yoksa toplantıyı açmış Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendirmiş olduğu kişi, bunlar da yoksa toplantıda hazır bulunan ve toplantıya katılma hakkında sahip en kıdemli üye seçimi yönetir.
13.3 Kural olarak oylar açık oylama ile belirlenir. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Danışma Kurulu asil ve yedek üye seçimlerine ilişkin oylamalar Genel Kurul tarafından aksi kararlaştırılmadıkça açık oylama ile yapılır. Genel Kurul karar yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin yarısından bir fazladır. Yasalarda ve tüzükte farklı karar yeter sayısı arayan hükümler saklıdır.
Derneğin feshi ve Tüzük değişiklikleri için toplantı karar sayısı toplantıya katılan üyelerin üçte ikisidir.
13.4 Oylama sonucu kabul edilen karara karşıt oy kullanmış üyenin talebi üzerine bu durumun Genel Kurul toplantı tutanağına geçirilmesi zorunludur. Ancak gerekçe belirtilmesi ve üye tarafından özellikle talep edilse bile gerekçenin tutanağa eklenmesi Genel Kurul tarafında ayrıca bir karar alınmadığı sürece zorunlu değildir.
 
Madde 14: Genel Kurulun görev ve yetkileri
14.1 Aşağıdaki konular Genel Kurul’da görüşülüp karara bağlanır:
 1. Dernek organlarını seçilmesi,
 2. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan bütçenin aynen ya da değiştirilerek onaylanması,
 3. Kültürel faaliyetler için Dernek yıllık gelir bütçesinin %25’inden fazla bütçe kullanımı gerekmesi halinde bu bütçenin onaylanması
 4. Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan raporun görüşülmesi,
 5. Yönetim ve Denetleme Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi,
 6. Dernek aidat tutarının belirlenmesi,
 7. Yönetim Kuruluna şube kuruluşu için yetki verilmesi,
 8. Derneğin  federasyon,  platform, konsey, birlik, vakıf ya da derneklere katılması veya ayrılması,
 9. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 10. Dernek için gerekli taşınmaz malların alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kurullarına yetki verilmesi,
 11. Tüzüğünün değiştirilmesi,
 12. Dernek çalışmaları için hazırlanacak yönetmeliklerin görüşülmesi, onaylanması veya iptal edilmesi,
 13. Derneğin feshedilmesi,
 14. Mevzuatta veya tüzükte Genel Kurula verilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.
14.2 Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar toplantı tutanağına yazılır ve Genel Kurul başkanlık divanı tarafından imzalanarak toplantı sonunda diğer belgeleri ile beraber Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir.
 
Madde 15 Olağanüstü Genel Kurul
Yönetim veya Denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği en geç 30 (otuz) gün içinde Genel Kurul olağanüstü toplanır. Olağanüstü Genel Kurul kendi özel gündemi ile toplanır ve Olağan Genel Kurul toplantı usulleri uygulanır.
 
Madde 16 Yönetim Kurulu, oluşumu ve çalışma ilkeleri
16.1 Yönetim Kurulu her iki senede bir Ekim ayında gerçekleştirilen Genel Kurulda açık oyla 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda sadece Derneğin asil üyeleri yer alır.
16.2 Oylama ile seçilen Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısından sonra en geç 1 (bir) hafta içinde toplanarak aralarında açık oyla Başkanı, Başkan Yardımcısı, Sayman ve Sekreter ve Üyeyi seçerler. Yönetim Kurulu ayrıca Dernek faaliyetlerinin yürütülmesi için Dernek üyelerini görevlendirilebilirler, kurullar oluşturabilir.
16.3 Asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin sırasıyla göreve çağrılması zorunludur. Ancak boşalmalar nedeniyle Yönetim Kurulunun üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birin istemi üzerine, sulh hâkimi, 3 (üç) üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
16.4 Yönetim Kurulu ihtiyaç halinde ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Tüzükte aksi belirtilmedikçe hazır bulunan üyelerin yarısından bir fazlası ile karar alır. Üst üste 3 (üç) toplantıya önceden yazılı mazeret bildirmeden katılmayan Yönetim Kurulu üyesi Yönetim Kurulu kararı ile yönetimdeki görevinden çekilmiş sayılabilir. Alınan kararlar usulünce karar defterine işlenir.
 
Madde 17: Yönetim Kurulunun görevleri, yetkileri ve sorumlulukları
17.1 Derneğin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Derneği, Yönetim Kurulu adına Başkan temsil eder. Yönetim Kurulu temsil konusunda üyelerinden bir ya da birkaçını görevlendirebilir.
17.2 Yönetim Kurulu tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki görevleri ifa eder:
 1. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,
 2. Genel Kurul toplantı tutanağı örneklerini ve gerekiyorsa açıklayıcı bilgiler ile beraber asil üyelere ulaştırmak,
 3. Genel Kurul sonuç bildirimlerini genel kurulu izleyen 30 (otuz) gün içerisinde ve mevzuat gerektirdiği şekilde ilgili mülki idari amirliğe bildirmek,
 4. Dernek etkinliklerini düzenlemek,
 5. Dernek hibe, bağış, aidat ve diğer gelirleri toplamak,
 6. Dernek sporcularını belirlemek ve yarışmalara katılabilmeleri için gerekli olanakları sağlamak,
 7. İhtiyaç halinde Dernek yıllık gelir bütçesinin %25’ini aşmamak kaydıyla bütçeyi kültürel faaliyetler ve sporcuların desteklenmesi için kullanmak,
 8. Derneğin amaçlarını gerçekleştirmek,
 9. Dernek tüzüğünün ve mevzuatının  kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
17.3 Yönetim Kurulunun tüzük hükümleri saklı kalmak kaydıyla sorumlulukları şu şekildedir:
 1. Dernek içindeki faaliyet alanlarının (dağcılık, doğa sporları vb), sosyal etkinliklerin oluşturulmasını ve denetimini yapmakla sorumludur. Bu denetimlerde aksaklıklar görüldüğü takdirde, öncelikle ilgili birimi uyarır, aksaklıkların giderilmesi, için bir süre tanır. Giderilmediği görüldüğünde yenilenmesine karar verir. Dernek etkinliklerinin oluşturulması veya denetlenmesi için sorumlu üye atayabilir, kurullar oluşturabilir.
 2. Dernek Başkanı Derneğin tüm çalışmalarından birinci derecede sorumludur.
 3. Yönetim Kurulu yasa gereği çalışma dönemlerine ilişkin olarak Derneğin mali açıklarından ve aksaklıklarından müteselsilen sorumludur.
 4. Dernek Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri görevin kötüye kullanılmasında, yasa tüzük ve yönetmeliğe aykırı davranışlarından sorumludurlar.
 5. Yönetim Kurulu Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların toplantılarının yapılmasını sağlar ve bunlarla ilgili hazırlıkları tamamlar. Bunlar Genel Kurul gündemi, toplantıda sunulacak çalışma raporu, mali rapor, bilânço ve yeni dönem bütçe taslağıdır.
Madde 18 Denetleme Kurulu
18.1 Derneğin Denetleme Kurulu, Derneğin iç denetimini gerçekleştirir. Denetleme kurulu Genel Kurulda asil üyeler arasından açık oylama ile 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
18.2 Denetleme Kurulu seçilmesini izleyen 15 (onbeş) gün içerisinde toplanıp görev dağılımı yapar ve aralarında bir başkan seçer. Denetleme kurulu asil üyelerde boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin sırasıyla göreve çağrılması zorunludur. Ancak boşalmalar nedeniyle Yönetim Kurulunun üye tam sayısı 3 (üç) üyenin aşağısına düşerse yeniden seçim yapılması için Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağrılır.
18.3 Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
 1. Derneğin her türlü mali işlemlerini, yazışmalarını incelemek ve gerektiğinde bunlar hakkında Yönetim Kurulundan yazılı açıklama istemek
 2. Genel Kurula Derneğin bütçesine ve mali durumuna ilişkin rapor vermek,
 3. Yasa ve tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek.
 
 
BÖLÜM IV DERNEĞİN MALİ HÜKÜMLERİ
 
Madde 19 Derneğin çalışma dönemi ve bütçesi
Derneğin çalışma dönemi iki olağan Genel Kurul arasındaki süreyi kapsar.
Dernek faaliyetlerini Genel Kurul tarafından onaylanan bütçeye uygun olarak yürütür. Derneğin bütçesini hazırlayarak Genel Kurula sunmak, Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak Yönetim Kurulunun görevidir. Yönetim Kurulu bütçe bölümleri arasında aktarma yapabilir. Uygulanan bütçenin takip eden Genel Kurulda ibra edilmesi zorunludur. Yönetim Kurulu ayrıca yeni dönem için bir taslak bütçeyi Genel Kurula sunar ve onay ister.
 
Madde 20 Derneğin gelirleri
20.1 Derneğin gelirleri aşağıdaki kalemlerden oluşur:
1.      Dernek yıllık üye aidatları Genel Kurul ile belirlenir.
2.      Gerçek ve Tüzel kişilerin bağışları, yardımları, vasiyet ve benzeri gelirler,
3.      Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler,
4.      Derneğin etkinliklerinden elde edilen gelirler,
5.      Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak ayni ve nakdi yardımlar,
6.      Diğer gelirler.
 
20.2 Dernek gelirleri, Yönetim Kurulu kararıyla ve ilgili yönetmelikler uyarınca şekli belirlenmiş alındı belgesi karşılığında toplanır. Yönetim Kurulu adına para toplamaya yetkili kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir ve yetki belgesi almak için ilgili makamlara başvurur.
20.3 Dernek adına gelir toplamakla görevli kişiler tahsil ettikleri paraları otuz (30) gün içinde Derneğin banka hesabına yatırır. Yönetim Kurulu veznesinde 5 (beş) üyenin bir yıllık aidat toplamından fazla para bulunduramaz. Fazlası bankada açılacak olan hesaba Dernek adına en geç 3 (üç ) gün içinde yatırılır.
 
Madde 21 Derneğin giderleri
21.1 Dernek giderlerinin tümünün fiş, fatura, makbuz, serbest meslek makbuzu, v.b. belgeler karşılığı yapılması zorunludur. Derneğin başlıca giderleri burada yazılı olan giderlerle sınırlı olmamak kaydıyla şu şekildedir:
 Derneğin düzenlediği eğitim ve eğitim amaçlı faaliyetlerde, tüm eğitmenlerin masrafları
21.2 Dernek, Genel Kurul kararı olsa dahi üyelerine ya da üçüncü kişilere hiçbir şekilde borç, kredi vs. veremez. Dernek organlarında yer alan üyelere maaş, huzur hakkı vb. adlar altında hiçbir ödeme yapılamaz. Ancak gerektiğinde Yönetim Kurulu kararıyla belirli iş ve işlemlerin yerine getirilmesi için ve yasal zorunluluklara uyularak üçüncü kişilere ücret karşılığında iş yaptırılabilir.
 
Madde 22 Derneğin borçlanma usulü
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Genel Kurul kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
Madde 23 Derneğin tutacağı defterler
Dernek, her biri noterden tasdikli aşağıdaki defterleri tutar:
a.      Karar Defteri
b.      Üye Kayıt Defteri
c.       Gelen – Giden Evrak Defteri
d.      Gelir – Gider Defteri
e.       Demirbaş Defteri
f.        Alındı Belgesi Kayıt Defteri
 
Madde 24 Derneğin iç denetimi
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
 
 
BÖLÜM V DİĞER HÜKÜMLERİ
 
Madde 25 Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.
 
Madde 26 Tüzel Kişiliğin sona ermesi
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için Genel Kurul çağrısında ilân edilmesi kaydıyla genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.
 
Madde 27  Tasfiye İşlemleri
Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde” ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda karar verilen  bir vakıf veya derneğe devredilir. Yoksa Gençlik ve Spor Müdürlüğünün önereceği Üniversite dağcılık kulüplerinden birine bağışlanır. Bunun da mümkün olmaması halinde derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.
Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.
 
Madde 28 Hüküm eksikliği
Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde Dernekler Kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu uygulanır.
 
Madde 29: Kurucular
Kurucu Adı B. Adı Ana Adı D.Yeri D.Yılı Uyr. Meslek Adresi
Alpay OĞUŞ Rasim Fehime İstanbul 1969 TC Jeoloji Mühendisi Dolapdere cd. N.231/7 Pangaltı/İST.
Alper POYRAZ Hasan Fethiye Eskişehir 1961 TC Elektrik Mühendisi Havyar Sk. N.42/2 Cihangir/İST
Cem ÖZDEMİR Ahmet Özgen İstanbul 1963 TC İnşaat Mühendisi Türkali m. Karakol S. N.22 Özdemir Ap. D.5 Beşiktaş/İST
Güldeniz YÜCELEN Aydın Şükran İstanbul 1972 TC Psikolog Serencebey Yok. Demirağ Sit. Arzu Blk. 2.Giriş D.15 Beşiktaş/İST
Murat YILMAZ Cemal Günel Çorlu 1967 TC Ar.*l.Uzmanı Türkali M. Türkçeşme S. N.2 Beşiktaş/İST
Nida ÖĞÜTVEREN Hüseyin Zerrin Dursunbey 1974 TC Yönetici İstasyon C. Pembe Ap. N.25/14 Göztepe/İST
Öykü TEZEL İbrahim Hasene İstanbul 1979 TC Psikolog Çalışlar C. Şair Orhan Veli S. 3/7 Bahçelievler/İST
Telif Hakkı © 2013, Doğa Aktiviteleri Grubu
Bizi sosyal medyada takip edin. Doğa Aktiviteleri Grubu Facebook adresimizDoğa Aktiviteleri Grubu Twitter adresimizDoğa Aktiviteleri Grubu Twitter adresimiz